Cookieverklaring Het Veenderijtje / Cookie statement Het Veenderijtje

Het gebruik van cookies 

De website van Het Veenderijtje maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken. 

Toestemming voor het gebruik van cookies 

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner. 

Cookie instellingen resetten

Wil je cookies resetten? Klik dan hieronder om je cookie consent te resetten.

TIP: Snel verwijderen

Om snel en gemakkelijk in elke browser op een PC cookies te kunnen verwijderen is er een toetsenbord combinatie die altijd werkt:

Toetsenbord combinatie: CTRL + SHIFT + DEL

Cookies verwijderen in je favoriete browser


Cookies verwijderen in Firefox
Cookies verwijderen in Google Chrome
Cookies verwijderen in MS Edge
Cookies verwijderen in Opera
Cookies verwijderen in Internet Explorer
Cookies verwijderen in Safari

De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Het Veenderijtje gebruikt de volgende type cookies: 

 • Functionele en noodzakelijke cookies 
  Deze cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 
 • Geanonimiseerde analytische cookies van Google Analytics 
  Het Veenderijtje heeft deze cookies volledig geanonimiseerd. En daarom mogen wij deze plaatsen zonder toestemming.

Meer informatie hierover vind je in ons Privacybeleid. Deze geanonimiseerde cookies van Google Analytics zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 1. het aantal unieke bezoekers;
 2. hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
 3. welke pagina’s gebruikers bekijken;
 4. hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken;
 5. bij welke pagina bezoekers de site verlaten.
 • Marketing cookies 
  Deze cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. 

Je rechten met betrekking tot je gegevens 

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijderen van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via klantenservice @ veenderijtje.nl (verwijder de spaties in het mailadres). Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in je persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. 

Cookies blokkeren en verwijderen 

Je kunt cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookie in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website. Sommige tracking cookies kunnen worden geplaatst door derden die mogelijk via onze website advertenties aan je vertonen.

Deze cookies kun je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu. Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kunnen daardoor vaker worden herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg, indien nodig, de helpfunctie van jouw browser. 

Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies 

De teksten van onze websites kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 

Slotopmerkingen Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met klantenservice @ veenderijtje.nl (verwijder de spaties uit het mailadres)

Het Veenderijtje, augustus 2019 (laatste herziening)

English version
Cookie statement Het Veenderijtje

The use of cookies

The website of Het Veenderijtje uses cookies. A cookie is a simple small file that is sent along with pages from this website and is stored by your browser on your computer’s hard drive, mobile phone, smartwatch or tablet. The information stored therein can be sent back to our servers on a subsequent visit. The use of cookies is of great importance for the proper functioning of our website, but also cookies whose effect you do not immediately see are very important. Thanks to the (anonymous) input from visitors, we can improve the use of the website and make it more user-friendly.

Permission for the use of cookies

Your permission is required to use certain cookies. We do this by means of a so-called cookie banner.

Reset cookie settings

Do you want to reset cookies? Then click below to reset your cookie consent.

TIP: Quick removal
To be able to remove cookies quickly and easily in any browser on a PC, there is a keyboard combination that always works:

Keyboard combination: CTRL + SHIFT + DEL

Het Veenderijtje uses the following types of cookies:

Functional and necessary cookies
These cookies help make a website more usable, by enabling basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Anonymous analytic cookies from Google Analytics
Het Veenderijtje has completely anonymized these cookies. And that is why we are allowed to place these without permission.
You can find more information about this in our Privacy Policy. These anonymized cookies from Google Analytics ensure that anonymous cookie is generated every time you visit a website. These cookies know whether you have visited the site before or not. Only on the first visit, a cookie is created, on subsequent visits the existing cookie is used. This cookie is for statistical purposes only. This way the following data can be collected:

the number of unique visitors;
how often users visit the site;
which pages users view;
how long users view a specific page;
at which page visitors leave the site.

Marketing cookies
These cookies are used to track visitors when they visit different websites. Their purpose is to display advertisements that are tailored to and relevant to the individual user. These advertisements thus become more valuable for publishers and external advertisers.
Your rights with regard to your data

You have the right to view, rectify, limit and delete your personal data. You also have a right of objection to the processing of personal data and the right to data transferability. You can exercise these rights by sending us an email at customer service @ veenderijtje.nl (remove the spaces in the email address). To prevent abuse, we can ask you to identify yourself adequately. When it comes to access to your personal data linked to a cookie, we ask you to send a copy of the cookie in question. You can find this in the settings of your browser.

Block and delete cookies

You can easily block and delete cookies yourself at any time via your internet browser. You can also set your internet browser so that you receive a message when a cookie is placed. You can also indicate that certain cookies may not be placed. View the help function of your browser for this option. If you delete the cookie in your browser, it can have consequences for the pleasant use of this website. Some tracking cookies may be placed by third parties that may display advertisements to you through our website.

You can delete these cookies centrally via www.youronlinechoices.eu. Be aware that if you do not want cookies, we can no longer guarantee that our website works properly. It may be that some functions of the website are lost or even that you can no longer visit the website. In addition, refusing cookies does not mean that you will no longer see any advertisements. The ads are then no longer tailored to your interests and can therefore be repeated more often. How you can adjust your settings differs per browser. If necessary, consult the help function of your browser.

New developments and unforeseen cookies

The texts of our websites can be adjusted at any time due to constant developments. This also applies to our cookie statement. Therefore, review this statement regularly to stay informed of any changes.

Final remarks

We will have to adjust these statements from time to time, for example when we adjust our website or change the rules regarding cookies. If you have any questions and / or comments, please contact customer service @ veenderijtje.nl (remove the spaces from the email address)

Het Veenderijtje, August 2019 (last revision)