Privacy Verklaring Het Veenderijtje Daarlerveen / Privacy Statement Het Veenderijtje Daarlerveen (below Dutch)

Het Veenderijtje respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Het Veenderijtje verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Het Veenderijtje verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Het Veenderijtje veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Het Veenderijtje.

Doel verwerking persoonsgegevens

Het Veenderijtje verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– voor het kunnen uitvoeren van een overeenkomst, namelijk uw verblijf in de B&B. We moeten onder andere het nachtregister bijhouden, teneinde de door u betaalde toeristenbelasting af te kunnen dragen

– om de door U bestelde goederen te kunnen bezorgen

– om U een zo prettig mogelijk verblijf te kunnen bezorgen

– te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

– marketing- en communicatie activiteiten.

– werving en selectie.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het Veenderijtje verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Uw betaalwijze

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Het Veenderijtje omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Het Veenderijtje verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting

– uitvoering van een overeenkomst

– verkregen toestemming van betrokkene(n)

– gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Veenderijtje deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Het Veenderijtje, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Het Veenderijtje persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Het Veenderijtje uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Het Veenderijtje ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

Beveiliging persoonsgegevens

Het Veenderijtje hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Het Veenderijtje gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Het Veenderijtje in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het Veenderijtje bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Het Veenderijtje aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Het Veenderijtje , t.a.v  Mw. J.M.A de Koster

Wij zullen u binnen enkele werkdagen antwoord geven. Voor dringende vragen kunt u Het Veenderijtje telefonisch bereiken via 0 546-723355.

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)

b. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)

c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)

d. recht van verzet

e. recht op dataportabiliteit

f.  recht op vergetelheid

g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Het Veenderijtje neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van Het Veenderijtje,  https://www.veenderijtje.nl , zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Instagram, Pinterest, Linkedin of Facebook. Het Veenderijtje houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Het Veenderijtje houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Het Veenderijtje verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Het Veenderijtje te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Het Veenderijtje op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) erg kan beperken.

De website van Het Veenderijtje maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Het Veenderijtje geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Het Veenderijtje heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website(s) biedt Het Veenderijtje een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Het Veenderijtje is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Het Veenderijtje dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.   

Aanpassing privacy statement

Het Veenderijtje heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website (website) gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensverwerking / Privacy Officer van Het Veenderijtje via klantenservice @ veenderijtje.nl (haal de spaties in het mailadres weg) / telefoonnummer 0 546-723355.

Deze privacy verklaring is op 1 augustus 2019 vastgesteld en geldt tot op heden. 

Privacy Statement Het Veenderijtje Daarlerveen

The Veenderijtje respects your personal data and ensures that the personal information that is provided to us or that we otherwise obtain is treated confidentially. Personal data is all information about a person. Data that says something indirectly about someone is also personal data. The following implements the obligation to provide information laid down in the AVG to the data subject (s) whose personal data Het Veenderijtje processes.

Controller and communication

Het Veenderijtje processes personal data in order to be able to offer services, to improve services and to be able to communicate with you personally as a data subject. Het Veenderijtje often uses a third party to evaluate our services. As a data subject, you yourself make the choice to participate and to leave your personal details behind. You can also sign up to receive a newsletter or other forms of communication from Het Veenderijtje.

Purpose of processing personal data

Het Veenderijtje processes the following personal data exclusively for the purposes stated below:

 • for being able to execute an agreement, namely your stay in the B&B. Among other things, we must keep the night register in order to be able to pay the tourist tax that you have paid
 • to be able to deliver the goods ordered by you
 • to be able to make your stay as pleasant as possible
 • to comply with our legal and legal obligations.
 • marketing and communication activities.
 • recruitment and selection.

  Which personal data is processed?

  Het Veenderijtje processes the following (types or categories of) personal data for the service provision or provided by the person concerned from his own initiative:
  • Name
  • Address
  • Residence
  • Date of birth
  • E-mail address
  • Phone number
  • Your payment method

  The aforementioned personal data is processed by Het Veenderijtje because it was provided by you as the person concerned on your own initiative, was obtained in the context of the service provision, was made known to us by third parties, including counterparties, or became known through public sources.

Basis for processing personal data
The Veenderijtje processes the above-mentioned personal data exclusively on the basis of the following grounds as referred to in Article 6 of the GDPR:

 • legal obligation
 • implementation of an agreement
 • permission obtained from person (s)
 • legitimate interest

  Sharing of personal data with third parties

  The Veenderijtje will only share your personal data with third parties insofar as necessary for the provision of services with due regard for the aforementioned purposes. This includes observing the practice by another lawyer, conducting an expert investigation or having another third party engaged and on behalf of Het Veenderijtje, such as an IT supplier, but also providing your personal data in connection with (legal) proceedings or correspondence with the other party.
  In addition, Het Veenderijtje may provide personal information to a third party, such as a supervisor or another body with public authority, where there is a legal obligation to do so.
  A processing agreement is concluded with the third party that processes your personal data and on behalf of Het Veenderijtje, whereby that third party is also obliged to comply with the GDPR. Third parties engaged by Het Veenderijtje, who offer services as a controller, are responsible for compliance with the GPR for the (further) processing of your personal data. This includes an accountant, notary, other third party engaged for a second opinion or expert report.

  Security of personal data
  The Veenderijtje attaches great importance to the security and protection of your personal data and, taking into account the state of the art, takes appropriate technical and organizational measures to guarantee a level of security geared to the risk. In the event that Het Veenderijtje uses services from third parties, such as an IT supplier, in the context of the protection of personal data, Het Veenderijtje will lay down agreements on adequate security measures in a processing agreement.

  Retention period for personal data
  The Veenderijtje does not store personal data that is being processed for longer than is necessary for the aforementioned purposes of data processing or is required by law and regulations.

Privacy rights of data subjects
You can send a request for inspection, correction, limitation, objection, transferability of data, deletion of your personal data or withdrawal of previously given permission via the contact details below. You will receive a further message from us within four weeks of receiving your request.
Circumstances may arise where Het Veenderijtje cannot or not fully implement your request as a person concerned. This includes the duty of confidentiality of lawyers and legal retention periods.

You can address your requests as referred to above to:
Het Veenderijtje, tav Mrs. J.M.A de Koster
We will answer you within a few working days. For urgent questions you can reach Het Veenderijtje by telephone on ++31546-723355.
For clarification, the rights of the person concerned include:

a. right to information (receipt of privacy statement)
b. right of access (with the exception of personal notes from the controller)
c. right to correction, addition, removal or blocking (only of factual data)
d. right of opposition
e. right to data portability
f. right to oblivion
g. right to limit the processing of personal data
h. right to withdraw permission previously given.

In order to be sure that we provide the correct personal data to the correct person based on your request, we ask you to submit a copy of a valid passport, driver’s license or proof of identity with a protected passport photo and social security number for verification. Het Veenderijtje will only process requests that relate to your own personal data.

Use social media
On the website (s) of Het Veenderijtje, https://www.veenderijtje.nl, buttons (also called buttons) and / or links are included to promote or share web pages on social (media) networks or websites of third parties. , such as Twitter, Instagram, Pinterest, Linkedin or Facebook. Het Veenderijtje does not supervise and is not responsible for the processing of your personal data by and via such third parties. The use of those media is therefore at your own risk. Before you use the services of third parties, it is advisable to read through the privacy statement of those third parties.

Statistics and cookies
Het Veenderijtje keeps track of usage data of the website (s) for statistical purposes. The personal data collected via this route are in principle anonymous and will not be sold to third parties by Het Veenderijtje.

In order to increase the ease of use of the website (s) of Het Veenderijtje, so-called “cookies” are used. A cookie is a small text file that is placed on your computer, tablet or smartphone during your visit to the website (s) of Het Veenderijtje. You can refuse the use of these cookies at any time, although this can greatly limit the functionality and usability of the website (s).

The website of Het Veenderijtje uses cookies from Google Analytics to broadly monitor user behavior and general trends and to obtain reports. This helps to improve the functioning of the website (s). Google may provide this information to third parties if Google is legally required to do so or insofar as third parties process the information on Google’s behalf. By using the website (s) of Het Veenderijtje you give permission for Google to process the information in the manner and for the purposes described above. Cookies are also placed through the use of buttons and / or links, as described above under “Use of social media”. The Veenderijtje has no influence on the placement and use of cookies by those third parties.

On the website of the Netherlands Authority for Consumers and Markets (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) you can read more about cookies and how you can block or delete them.
On the website (s) Het Veenderijtje offers a blog or forum that is freely accessible. All information placed on it can be read, collected and used by anyone, therefore any third party. A request to remove personal data from a blog or forum can be submitted via the contact details under “Privacy rights of data subjects”. The Veenderijtje is in some cases unable to remove personal data from a blog or forum.

In a response to your aforementioned request, Het Veenderijtje will then indicate that it was not successful and for what reason. In the event that you as a data subject post personal data via an application from a third party (via social media), then that third party or the manager of the application is the point of contact for such requests for removal or other types of privacy.

Adjustment of privacy statement
Het Veenderijtje has the right to change the content of this privacy statement at any time without prior notice. Adjustments to the privacy statement are published on our website (website). Therefore, consult our website (s) regularly.

Questions & Contact
For questions or remarks about the processing of your personal data and this privacy statement, you can contact the Data Processing Officer / Privacy Officer of Het Veenderijtje via customerservice @ veenderijtje.nl (remove the spaces in the email address) / telephone number ++31546-723355.

This privacy statement was established on 1 August 2019 and is valid to date.